Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden  ABC-ADAMAS GmbH

ABC-ADAMAS GmbH
Tingietersstraat 20
8601 WJ Sneek 
Telefoon 085-4011320
Email: info@abcadamas.nl
KvK te Leeuwarden: 55180590
BTW Nummer : NL 851597683B01


Artikel 1. Algemeen
1.1 Definities: 
ABC-ADAMAS: ABC-ADAMAS GmbH
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Afnemer: een afnemer van ABC-ADAMAS die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ABC-ADAMAS enerzijds en afnemers van ABC-ADAMAS anderzijds, die ten tijde van het ontstaan van de rechtsverhouding in Nederland gevestigd zijn of aldaar hun gewone verblijfplaats hebben. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ABC-ADAMAS voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. (De Duitstalige Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen zijn van toepassing op Duitse afnemers.)
1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien ABC-ADAMAS voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ABC-ADAMAS erkend.
1.5 In het geval de algemene voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de tekst van de overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ABC-ADAMAS.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken binden ABC-ADAMAS eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door ABC-ADAMAS of een door ABC-ADAMAS verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 ABC-ADAMAS behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de bestelling of opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd, heeft de afnemer het recht de bestelling of opdracht kosteloos te annuleren.
2.4 Indien niet binnen acht dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn ABC-ADAMAS en afnemer hieraan gebonden.
2.5 Aanbiedingen van ABC-ADAMAS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.6 ABC-ADAMAS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW), en verzendkosten binnen Nederland en in Euro’s vermeld.
3.2 ABC-ADAMAS garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, zal ABC-ADAMAS trachten deze binnen een termijn van één week na ontvangst van de betaling te leveren. Voor het verzenden van bestelde zaken binnen Nederland brengt ABC-ADAMAS  verzendkosten in rekening. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij ABC-ADAMAS bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard of ontoegankelijk voor een (vracht-)auto en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van ABC-ADAMAS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ABC-ADAMAS geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door ABC-ADAMAS opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig vertraagd. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van ABC-ADAMAS zijn, waarna ABC-ADAMAS zal trachten om binnen een termijn van één week na ontvangst van de betaling levering te doen plaatsvinden. Overschrijding van de door ABC-ADAMAS opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
5.2 Overeenkomsten waarop de Wet Koop op afstand van toepassing is, zal ABC-ADAMAS met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er om andere redenen vertraging ontstaat, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van ABC-ADAMAS op basis van de wet is ABC-ADAMAS gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst aan ABC-ADAMAS omstandigheden ter kennis komen die ABC-ADAMAS goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Tot deze omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend gerekend: indien ABC-ADAMAS bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie), faillissement van de afnemer of een aanvraag daartoe tegen en/of door de afnemer, surseance van betaling van de afnemer, liquidatie van de vennootschap van de afnemer of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de afnemer en inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan ABC-ADAMAS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ABC-ADAMAS bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Een consument heeft het recht om binnen 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn vangt aan op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij ABC-ADAMAS, zulks bij voorkeur per e-mail op info@abcadamas.nl. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt ABC-ADAMAS na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt ervoor zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop ABC-ADAMAS geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot werkstaking bij ABC-ADAMAS en/of toeleveranciers, storingen in het Interne, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ABC-ADAMAS de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door ABC-ADAMAS niet mogelijk is, langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien ABC-ADAMAS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. verbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 8. Garantie
8.1 ABC-ADAMAS staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid. ABC-ADAMAS is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.2 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk dwingend recht. ABC-ADAMAS biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te inspecteren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ABC-ADAMAS) deze gebreken onmiddellijk te melden aan ABC-ADAMAS, zulks bij voorkeur per e-mail op info@abcadamas.nl  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal twee weken na levering aan ABC-ADAMAS worden gemeld op de hiervoor aangegeven wijze. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na ingebruikneming van de zaken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door ABC-ADAMAS gegrond worden bevonden, zal ABC-ADAMAS naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ABC-ADAMAS en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ABC-ADAMAS) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ABC-ADAMAS gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ABC-ADAMAS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 ABC-ADAMAS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de afnemer.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ABC-ADAMAS in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ABC-ADAMAS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling binnen dertig dagen na de factuurdatum plaats te vinden. ABC-ADAMAS is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 
9.2 Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van ABC-ADAMAS en de verplichtingen van de afnemer jegens ABC-ADAMAS onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien de opdrachtgever een uit een overeenkomst voortvloeiende vordering ter incasso uit handen moet geven, komen alle aan de inning van die vordering verbonden gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden wat hun omvang betreft bepaald door de met de inning belaste advocaat en/of deurwaarder en/of incassobureau van de opdrachtnemer. Hun declaraties zijn bindend. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze kosten in rechte te zullen vorderen, behoudens het recht van de opdrachtgever om de bindend vastgestelde declaraties aan te tasten wegens strijd met de goede trouw.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door ABC-ADAMAS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ABC-ADAMAS zolang de afnemer de vorderingen van ABC-ADAMAS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ABC-ADAMAS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door ABC-ADAMAS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ABC-ADAMAS of een door ABC-ADAMAS aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ABC-ADAMAS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ABC-ADAMAS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ABC-ADAMAS.

Artikel 11. Privacy
11.1 ABC-ADAMAS respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door ABC-ADAMAS niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van ABC-ADAMAS kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen ABC-ADAMAS worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van ABC-ADAMAS. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. ABC-ADAMAS is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van ABC-ADAMAS, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. ABC-ADAMAS is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 ABC-ADAMAS verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor ABC-ADAMAS geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door ABC-ADAMAS geleverde zaken uitsluitend bij ABC-ADAMAS en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van WWW.ABCADAMAS.NL is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar ABC-ADAMAS op nummer: 085-4011320, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Breda. De afnemer heeft het recht, wanneer deze consument is, gedurende één maand nadat ABC-ADAMAS zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter te Nederland.


Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden www.abcadamas.nl

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website www.abcadamas.nl

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd www.abcadamas.nlte bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van www.abcadamas.nlgeeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. www.abcadamas.nlis echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot www.abcadamas.nl te ontzeggen.

3.Wijziging
www.abcadamas.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op www.abcadamas.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. www.abcadamas.nl  adviseert u www.abcadamas.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel www.abcadamas.nl
www.abcadamas.nlbeoogt de bezoeker informatie te verstrekken over producten voor scheurherstel in gemetselde muren in de breedste zin des woords. Op de door www.abcadamas.nl aangeboden producten zijn de algemene voorwaarden van www.abcadamas.nl van toepassing.
www.abcadamas.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel www.abcadamas.nl de informatie op www.abcadamas.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van www.abcadamas.nl kan hyperlinks bevatten naar websites van leveranciers van ABC-ADAMAS. Indien voor de gelinkte website van die betreffende leveranciers andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. www.abcadamas.nl kan hyperlinks naar websites van leveranciers van www.abcadamas.n len andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. www.abcadamas.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat www.abcadamas.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op www.abcadamas.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij ABC-ADAMAS. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van ABC-ADAMAS. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van www.abcadamas.nl geldt: © 2009 ABC-ADAMAS GmbH, Duitsland.

7. Informatie
www.abcadamas.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van www.abcadamas.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van ABC-ADAMAS. Het is niet toegestaan informatie die van www.abcadamas.nl wordt verkregen te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, openbaar te maken, te verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
www.abcadamas.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan www.abcadamas.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om www.abcadamas.nl te kunnen raadplegen of www.abcadamas.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om www.abcadamas.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door www.abcadamas.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden www.abcadamas.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van www.abcadamas.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
www.abcadamas.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Aansprakelijkheid
www.abcadamas.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van www.abcadamas.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op www.abcadamas.nl lof als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Www.abcadamas.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om www.abcadamas.nl te kunnen raadplegen.

11. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

12. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op www.abcadamas.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden. 


Privacy Verklaring

www.abcadamas.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door het plaatsten van een bestelling worden uw gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van de webwinkel van ABC-ADAMAS. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de transacties tussen u als klant en ABC-ADAMAS zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

ABC-ADAMS houdt statistieken omtrent bezoekgedrag bij. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren. De informatie wordt niet gekoppeld aan uw klantgegevens en wordt uitsluitend intern gebruikt. www.abcadamas.nl zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

ABC-ADAMAS verstuurt geen spam. 
Op deze site kan ABC-ADAMAS gebruik maken van zgn. cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:

  • om uw voorkeuren te registreren;
  • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
  • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij uw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden;
  • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

ABC-ADAMAS heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Op verzoek verlenen wij aan de klanten van www.abcadamas.nl toegang tot alle informatie die ABC-ADAMAS van hen bijhoudt. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ABC-ADAMAS op te nemen via info@abcadamas.nl  Op verzoek biedt ABC-ADAMAS klanten de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die ABC-ADAMAS van hen bijhoudt, te corrigeren.